Vedtekter

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Revisjon per 16. aug. 2011 kl. 10:10 av WikiSysop (diskusjon | bidrag) (fjerne hækking)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtekter

§1 Formål

Foreningens navn er Oslo Linux User Group, forkortet OLUG. OLUG skal være et sosialt, partipolitisk uavhengig samlingspunkt for Linuxinteresserte i Oslo-området.Olug skal fremme bruk av, kunnskap om, og stimulere til diskusjon om Linux.

Foreningen ønsker å:

  • Dele kunnskap og informasjon mellom medlemmer
  • Knytte kontakt med nye og eksisterende brukere av Linux
  • Gjennomføre felles prosjekter for å oppnå kvalitetsmessig og/eller økonomisk gevinst.

§2 Medlemskap

Som medlemmer regnes alle identifiserbare enkeltpersoner på foreningens epostliste for medlemmer. Det stilles ingen krav til erfaringsnivå eller kompetanse.

§3 Generalforsamling

Foreningens øverste organ er generalforsamlingen som avholdes senest februar hvert år. Styreleder er ordstyrer med mindre annet er vedtatt av generalforsamlingen. Det skal føres protokoll over saker som behandles og vedtak som fattes. Protokollen skal underskrives av ordstyrer og to medlemmer utpekt av generalforsamlingen. Stemmerett har alle medlemmer etter paragraf 2 som var innmeldt senest 14 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamlingen skjer gjennom postlisten for medlemmer og ved annonsering på no.it.os.unix.linux.diverse, eller andre relevante fora, senest 14 dager før generalforsamlinger. Følgende saker skal behandles av generalforsamlingen:

  • Innkallingen
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg av styre som velges for ett år av gangen
  • Valg av revisor som fortrinnsvis ikke er medlem av styret
  • Eventuelt. Saker under dette punktet skal være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen avholdes.

§4 Ekstraordinær generalforsamling

Behandler saker omhandlet i innkallingen. Stemmerett har alle som var stemmeberettiget ved siste ordinære generalforsamling. Innkalling og avvikling av møtet foregår etter mønster av ordinære generalforsamlinger.

§5 Styret

Styret består av styreleder og sekretær. Generalforsamlingen beslutter om det også skal velges kasserer, 1-4 styremedlemmer og inntil 3 rangerte varamedlemmer. Styret avholder styremøter etter behov og har ellers hovedoppsynet med foreningens aktiviteter i samråd med kjernen. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§6 Kjernen

Kjernen består av arbeidsgrupper som planlegger og gjennomfører aktiviteter i samråd med styret.

§7 Økonomi

Driften av foreningen og prosjektaktivitet finansieres primært ved bidrag fra medlemsmassen. Foreningen kan ta imot bidrag fra andre utenfor medlemsmassen, forutsatt at disse ikke gis med annet enn selvpålagte forpliktelser for foreningen.

§8 Eksklusjon

Medlem som grovt motarbeider foreningens formål eller grovt utnytter foreningen til egen vinning eller for å fremme egen sak kan ekskluderes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall. Sak om eksklusjon skal fremgå av innkallingen.

§9 Vedtektsendringer og oppløsning

Vedtektsendringer kan vedtas av 2/3 flertall på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, dersom innkallingen varsler forslag om vedtektsendring og denne spesifiserer hvilken paragraf som skal endres. Oppløsning av foreningen kan først skje etter 2 ekstraordinære generalforsamlinger med minst 21 dagers mellomrom.

Vedtatt på Generalforsamling 2002-04-10.